دِلـــ شِڪَﺴﺘﮧ

حِس میڪُنَم اَز گور بَرخاﺳﺘﮧ اَم... تَوَلُدے دَر راه اَستـــ وَ بوے عَطرَش دَر فَضایَم جاریستـــ

خُــدا هَـم نَـمَڪـــ ﻣﮯ پــاشَـد!!!

ڪاﻓﮯ ستـــ ڪَﺴﮯ را نَـداﺷــﺘﮧ بــاﺷﮯ
تَـمـامِ ﮫَﺴﺘﮯ جــاﮮ خــاﻟﮯ اَش را ﺑﮧ رُخَـتــــ ﻣﮯ ڪِشَـد!
زَﻣـﻴטּ و زَمــاטּ اَز نَـبـودَنِـش حَـرفـــ ﻣﮯ زَنَـد!
و ﭼﮧ ﻁَـﻌـﻨﮧ هــا ڪﮧ اَز گُـذَﺷـﺘَـﻨﮯ هــا ﻧـِﻤﮯ خــورﮮ!!!
آنـگــاه ﺣَﺘﮯ دیـدَטּ یِـڪـــ جُـفـتــــ گُـنـجِـشڪـِــ ڪوچَـڪـــ روﮮ شــاﺧـﮧ هَـم
دِلَــتــــ را داغ ﻣﮯ ڪُـنَـد....
.

.

.

راﺳـﺘﮯ خُــدا را فَـرامـوش نَـڪنَـم!خُــدا هَـم نَـمَڪـــ ﻣﮯ پــاشَـد!
ڪاﻓﮯ سـتــــ بــاراﻧﮯ بِـبــارَد

❤❤❤

[ چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391 ] [ 13:49 ] [ تـرســــا ] [ ]


فَــرامــوش ڪَــردَنَـتـــــ

فــرامــوش ڪــردنـتـــ بــرایـم مـثـل آبـــ خــوردטּ استــ...


از همــاטּ آبـهـایـے ڪــﮧ مـیـپـرد تــوﮮ گــلـو


خــفــه ات میــکنـد ...


از هماטּ هایے ڪــﮧ بــایــد ساعـت هـا سـرﻓـﮧ ڪـنـے ...


از همــاטּ هـایـے ڪــﮧ ﺑﮯ اختیــار اشـڪــهایـت را جـارﮮ میـڪــند

❤❤❤

[ یکشنبه بیست و نهم بهمن 1391 ] [ 23:30 ] [ تـرســــا ] [ ]


نیمــــا غَـــم دِلـ❤ـــ گو ڪِﮧ غَریباﻧﮧ بِـگـریـیـمــــ

سَـــر پیش هَم آریـــم و دو بیگاﻧﮧ بِـگـریـیـمــــ …

پوپَـــڪَم، پوپَـــڪـــِ ﺷـﯧـرﯧـטּ سُخَنَمـــ!

اﯧטּ ﮪَﻤﮧ غــــافِلـــ

اَز اﯧטּ شــاﺧﮧ به آטּ شـــاﺧﮧ مَـپَــر

اﻳــﻧﮩَﻤﮧ ﻗِﺼِّﮧ شومـــ اَز ڪَس و ناڪَس مَــشِـنو

غــــافِلـــ اَز دامِ هَـوَســـ

اﻳــﻧﮩَﻤﮧ دَر بَــر هَـــر ناڪَس و هر ڪَس ﻣَــﻨِـﺸـﯿטּ

پوپَـــڪَم، پوپَـــڪـــِ ﺷـﯧـرﯧـטּ سُخَنَمـــ!

توﻳﮯ آטּ شَبنَمِـــ لَــغـزَنـده گُلــبَرگـــِ اُمـیــد

ﻣَטּ اَز آטּ دارَمــــ بـیـمـــ

ڪﯿטּ لَـجَـنـزار تــو را پوپَـــڪَم آلــوده کُنــَد

اَندَر اﯧטּ دَشـتِــــ مَـخــوفــــ

ڪِﮧ تــو آزادیَــشـــ اِﮮ پوپَـــڪـــِ ﻣَטּ ﻣﮯ خـواﻧﮯ

زیـــرِ هَــر بــوﺗﮧ گـُـلــــ

لَبـِــ هَــر جــوﻳﮧ آبـــــ

پُشتـِــ آטּ ڪُﮩﻨﮧ فُـسـونـگَـر دیـــوار

ڪِﮧ ڪَﻤﯿטּ ڪَرده تُــرا زیـــرِ دِرَخــتـاטּِ ڪُﮫטּ

پوپَـــڪَم! داﻣﮯ هَـــسـتـــــ

گُــرگـــــِ خــونـخــواره ﮮ بَــدکـاره ﮮ بَــدنـاﻣﮯ هَـــسـتـــــ

سـاﻟـﮫــا پـیـشـــ دِلـ❤ـــِ ﻣَטּ، ڪِﮧﺑﮧ عِـشـق ایماטּ داشـتــــ

تـا ڪِﮧ آטּ ﻧَــﻐـﻤﮧ ﮮ جانبَخشـــِ تـو اَز دور شِـنـیـد

اَنــدَر اﯧטּ مَــزرَعِ آفَـتــــ زَده ﮮ شومـِــ حَــیـاتـــــ

شـاخِ اُمـیــد ﮮ کُــشـتـــــ

چـِـشـمـــ بَــر راه تــو بــودَمـــ

ڪِﮧ تــو ڪِﮯ ﻣﮯ آﻳﮯ

بَــر سَـــرِ شــاﺧﮧ ﮮ سَـــرسَـــبـزِ اُمـیــد دِلـ❤ـــِ ﻣَטּ

ڪِﮧ تو ڪِﮯ ﻣﯿﺨﻮاﻧﮯ؟

پوپَـــڪَم! یـادَتـــــ هَـــسـتـــــ ؟

دَر دِلـ❤ـــِ آטּ شَــبـــــِ اَفـسـاﻧﮧ‌اﮮ ﻣَﮩتـــاﺑﮯ

ڪِﮧ بَــر آטּ شــاﺧﮧ پــَریـدﮮ

ﻟَــﺤـﻆﮧ‌اﮮ چَــنـد ﻧِﺸَﺴﺘﮯ ﻧَــﻐـﻤﮧ اﮮ چَــنـد سُــرودﮮ

گُـفـتَـمـــــ: اﯧטּ دَشـتِــــ ﺳـﻴَﮧ خـــواﺑـﮕَﮧِ غــولاטּ اَسـتـــــ

ھَـﻤﮧ رَنـگـــــ اَسـتـــــ و ریــا

ھَـﻤﮧ اَفــسـوטּ و فَـریــبــــــ

صِــیـد هَمـــ چـوטּ تــوﻳﮯ، اِﮮ پوپَـــڪـــِ خـوشــــ پـَـروازَمـــ

مُــرغِ خـوشــــ خـواטּ و خـوشــــ آوازمــــ

ﺑﮧ خُـــــــــــــــدا آســاטּ اَسـتـــــ

اﯧטּ ھَـﻤﮧ بَــرق ڪِﮧ روشَـنـگَــــرِ اﯧטּ صــحـــرا هَـــسـتـــــ

پَـــرتُــوِ ﻣــِﮫـرﮮ نــیــسـتــــــ

نـــورِ اُمــیــد ﮮ نــیــسـتــــــ

آﺗَــﺸـﯿــטּ بَـرقِ نِــگاھﮯ زِ ڪَمــیـنـگاھﮯ اَسـتـــــ

ھَـﻤﮧ گُــرگـــــ و ھَـﻤﮧ دیـــو

دَر ڪَﻤﯿטּِ تــو و زیـبـاﻳﮯ تــو

پـاڪﮯ و سـادﮔﮯ و خـوﺑﮯ و رعـنـاﻳﮯ تــو

مَــرو اِﮮ مُرغَڪــِ زیــبـا ڪِﮧ به هَــر رهـگـُــذرﮮ

ھَـﻤﮧ دیـــو اَنـد ڪَﻤﯿטּ ڪَرده، نَـبـیـنَـنـد تــو را

دور از دَسـتـــــِ وَفــا، ﭘـِﻨــﮩاטּ اَز دیــده عِـشـق

نَــفَـریـبَـنـد تــو را، نَــفَـریـبَـنـد تــو را …

❤❤❤

[ دوشنبه بیست و دوم خرداد 1391 ] [ 20:7 ] [ تـرســــا ] [ ]


نسل سوخته ...

مـا نَسلـِــ بـــوﺳﮧ هــاﮮ خــیاباﻧﮯ هَستیمــــ...
نَسلـِــ خــوابیدטּ بــا اســـ امـــ اســـ...
نَسلـِــ دَرد و دِل با غَرﻳﺒﮧ هــاﮮ مَجــازﮮ...
نَسلـِــ ﺟُﻤـﻠﮧ هــاﮮ ڪوروش و دُڪتُر شَرﻳﻌَﺘﮯ...
نَسلـِــ ڪادوهــاﮮ یَواشڪﮯ...
نَسلـِــ تَرســـ اَز رَقصِـــ نورِ ماﺷﯿטּ پُلیســـ...
نَسلـِــ ســوﺧﺘﮧ...
نَسلـِــ ﻣَטּ...
نَسلـِــ تـــو...!!

یــادِمـاטּ بــاشَد ﺑﮧ ﺟَﮩَنَمـــ ڪﮧ رَفـتـیـم،بِـگـویــیمـــ:


یــادَشـــ بِـخِـیر...


دُنـیــاﮮ مــا هَـمـــ هَـمـیـنـطور بــود...!!!

❤❤❤

[ چهارشنبه سوم خرداد 1391 ] [ 21:3 ] [ تـرســــا ] [ ]


               دلم را هیچکس باور نداشت

                           هیچکس کاری به کار من نداشت

                                        بنویسید بعد مرگم روی سنگم

                            با خطوطی نرم و زیبا و قشنگ

                آنکه خوابیده ست در این گور

 

                      بودنش را هیچکس باور نداشت...

❤❤❤

[ جمعه بیست و یکم مرداد 1390 ] [ 3:4 ] [ تـرســــا ] [ ]


❤❤❤

❤❤❤

خدایا هر کس بیادم هست بیادش باش

اگر کنارم نیست کنارش باش

اگر تنهاست پناهش باش

واگر غمی دارد غمخوارش باش

❤❤❤

[ چهارشنبه هجدهم اسفند 1389 ] [ 13:50 ] [ تـرســــا ] [ ]


وقتی که بارون میگیره

دلم بهونه میگیره...!!!

به یاد شبای بارونی

سراغتو میگیره...!!!

اشک چشام جاری میشه

مثل بارون چیکه چیکه...!!!

دل بهونه گیر من

بی تو آروم نمیشه...!!!

کجا رفتی ای دیوونه...؟؟؟!

 

ندارم از تو نشونی

چقده نامهربونی...!!!

مگه از تو من چی خواستم...؟؟؟

بجز عشق و هم زبونی...!!!

 

نم نم بارون میگیره

خاطره ها جون میگیره...!!!

توی دل خسته من

عشق تو از یاد نمیره...!!!

به تو گفتم ای مهربون

تنهام نذار پیشم بمون...!!!

این رسم عاشقی نبود

تنها بری تا آسمون...!!!

 

کجا رفتی ای دیوونه...؟؟؟

 

حالا که از دست دادمت...!!!

میخونم از دوست داشتنت...!!!

زندگیم هرچی که بود

سپردمش به سرنوشت...!!!

 

ندارم از تو نشونی

چقده نامهربونی...!!!

مگه از تو من چی خواستم...؟؟؟

بجز عشق و هم زبونی...!!!

❤❤❤

[ سه شنبه هفتم دی 1389 ] [ 21:17 ] [ تـرســــا ] [ ]


ای عاشقان عهد کهن

 

                         نفرینتان به جان من

 

                                                      اورا رها کنید.

 

نفرین اگر به دامن او گیرد

 

                                   ترسم خدا نکرده بمیرد 

 

از ما دو تن به یکی اکتفا کنید

 

                                                                     او را رها کنید...

❤❤❤

[ دوشنبه هشتم آذر 1389 ] [ 20:29 ] [ تـرســــا ] [ ]


تنها امید من که ناامیده

امید من دوباره ته کشیده

لحظه به لحظه فکر ناامیدی

این لحظات امونمو بریده

اون که میگفت با دستای دل من

از قفس بی کسی آزاد شد

چی شد که با گریه ی من شاد شد؟

با شبنم اشک من آباد شد؟

 

از وقتی رفت یه روز خوش ندیدم

خواستم دلم یه گوشه ای بمیره

خسته شدم چه انتظار سختی

یکی بیاد جون منو بگیره

قلب من از تپیدنش خسته شد

نبضم با ضربه های معکوس مرد

قلب من از خستگی خوابش گرفت

این دل نا امید و مایوس مرد

 

شاید صدای زخمیه دل من

مرهم زخمای دل تو باشه

شاید که قصه ی جدایی دل من

نذاره هیچ کسی از کسی جدا شه

 

از وقتی رفت یه روز خوش ندیدم

خواستم دلم یه گوشه ای بمیره

خسته شدم چه انتظار سختی

یکی بیاد جون منو بگیره

قلب من از تپیدنش خسته شد

نبضم با ضربه های معکوس مرد

قلب من از خستگی خوابش گرفت

این دل نا امید و مایوس مرد

❤❤❤

[ جمعه سی ام مهر 1389 ] [ 12:57 ] [ تـرســــا ] [ ]


❤❤❤

اگه تنهایی بشه زخم هزار ساله عشق

                      من هزار سال دیگه منتظر تو میمونم

اگه روزی صدامو تو گود شب چال بکنن

              من برات هر شعری رو با لب بسته میخونم

❤❤❤

سر نوشت ننوشت

                         گر نوشت بد نوشت

                                                    اما باور کن

         سرنوشت را نمیتوان از سر نوشت

❤❤❤

[ دوشنبه بیست و ششم مهر 1389 ] [ 9:36 ] [ تـرســــا ] [ ]


هر شب و هر روز

همش حیرون و آوارم

با فکرت زنده میمونم

تا وقتی که نفس دارم

تا وقتی که نبود تو یه روز کاری بده دستم

بمون تا آخر دنیا

بمونی تا تهش هستم

 

دنیا رو بی تو

نمیخوام یه لحظه

دنیا بی چشمات

یه دروغ محضه

 

❤❤❤

[ شنبه بیست و چهارم مهر 1389 ] [ 18:0 ] [ تـرســــا ] [ ]


کاشکی تورو سرنوشت ازم نگیره

میترسه دلم بعد رفتنت بمیره

اگه خاطره هام یادم میارن تورو

لااقل از تو خاطره هام نرو

کی مثل من واسه تو قلب شکستش میزنه؟

آخه کی واسه تو مثل منه؟

                                  بمون

دل من فقط به بودنت خوشه

منو فکر رفتن تو میکشه

لحظه هام تباهه بی تو

زندگیم سیاهه بی تو

                                نمیتونم

❤❤❤

[ سه شنبه هجدهم خرداد 1389 ] [ 10:13 ] [ تـرســــا ] [ ]


گُلـــِ باروﻧﮯ

نَتَرﺳﮯ گُلـــِ بـــارونَـم مَــنـو اَز شَبـــ نَـتَـرسـونَـم

نَـــگو اَز ﺗَــﻠـﺨـﻴﮧ دُنــیـا دِلَـمـــ ﺗَـﻨـﮕﮧ بِـخَـنـدونَـم

نَتَرﺳﮯ گُلـــِ بـــارونَـم مَــنـو اَز شَبـــ نَـتَـرسـونَـم

نَـــگو اَز ﺗَــﻠـﺨـﻴﮧ دُنــیـا دِلَـمـــ ﺗَـﻨـﮕﮧ بِـخَـنـدونَـم

بِـڪِشـــ سُـرﻣﮧ تـوﮮ چِـشـمـاتـــ حَـــریــرِ مَــخـمَــلـــــو ﺗَטּ ڪُטּ

بــیـا توﮮ شَبـــِ شِــعـرَم چِــراغــــِ مــاهـو روﺷَטּ ڪُטּ

نِــمـیـتَــرسـیـم اَﮔﮧ ﺣَﺘّﮯ سِـــتـاره ﺷــﻴـﺷﮧ اﮮ باﺷﮧ

گُــلاب دوﻧﮧ بُــلـورِ مــاه گُــلابِ نــورو مـیـپـاﺷﮧ

نَتَرﺳﮯ گُلـــِ بـــارونَـم مَــنـو اَز شَبـــ نَـتَـرسـونَـم

نَـــگو اَز ﺗَــﻠـﺨـﻴﮧ دُنــیـا دِلَـمـــ ﺗَـﻨـﮕﮧ بِـخَـنـدونَـم

تــا وَﻗﺘﮯ یــارِ هَـم هَــسـتـیـم خُــــــــدا تــو ﻗِــﺼِّﮧ هــا گُــم نـیـسـت

دِلامــوטּ ﭼﺸﻤﮧﮮ ﻣِــﮩره حَــریـصـــِ خــاڪـــ و گَــنـدم نـیـسـت

(ﺑـِـﺒـﻴטּ مــیـخَـــنـده نــیـلـــوفَـــــر روﮮ بــام و دَر و اِیـــون

ﻗَــﺸَـﻨـﮕﮧ رَقــصـــــِ پَــرواﻧﮧ تــوﮮ مــوﺳـﻴــﻘﮯ بــارونـــــ)

نَتَرﺳﮯ گُلـــِ بـــارونَـم مَــنـو اَز شَبـــ نَـتَـرسـونَـم

نَـــگو اَز ﺗَــﻠـﺨـﻴﮧ دُنــیـا دِلَـمـــ ﺗَـﻨـﮕﮧ بِـخَـنـدونَـم

نَتَرﺳﮯ گُلـــِ بـــارونَـم مَــنـو اَز شَبـــ نَـتَـرسـونَـم

نَـــگو اَز ﺗَــﻠـﺨـﻴﮧ دُنــیـا دِلَـمـــ ﺗَـﻨـﮕﮧ بِـخَـنـدونَـم

ﻗَــﺸَـﻨـﮕﮧ بــا تــو بـیــدارﮮ اﮔﮧ دُنـیــا توﮮ خــواﺑﮧ

چِــرا چِــشـمــاتـــــُ غَــزالـــِ ﻣَטּ ﻫَـﻤـﻴـﺸﮧ ماتـــِ ﻣَﮩتاﺑﮧ

تــو حَـرفــاتــــ مِثلـــِ لالاﺋﮯ ﻫَﻤﮧ خوابـــِ عَــروسـَڪــ نـیـسـت

واﺳﮧ عــاشِـق شُــدَטּ هــیـچڪﮯ تــو دُنـیــاﮮ تــو ڪوچَڪـــ نـیـسـت

واﺳﮧ مــا پَــنـجـِــره ﻳَﻌﻨﮯ تَـمــاشــاﮮ ﺳﮧ نــوبَـر هــا

تــو ﻣَﮩدِ دوﻧﮧ پــاشـیـدَטּ ضـیــافَــتــــ اَز ڪَبـوتُــر هــا

نَتَرﺳﮯ گُلـــِ بـــارونَـم مَــنـو اَز شَبـــ نَـتَـرسـونَـم

نَـــگو اَز ﺗَــﻠـﺨـﻴﮧ دُنــیـا دِلَـمـــ ﺗَـﻨـﮕﮧ بِـخَـنـدونَـم

نَتَرﺳﮯ گُلـــِ بـــارونَـم مَــنـو اَز شَبـــ نَـتَـرسـونَـم

نَـــگو اَز ﺗَــﻠـﺨـﻴﮧ دُنــیـا دِلَـمـــ ﺗَـﻨـﮕﮧ بِـخَـنـدونَـم

❤❤❤

[ یکشنبه نوزدهم اردیبهشت 1389 ] [ 9:40 ] [ تـرســــا ] [ ]


دلم گرفته از آدمایی که میگن دوست دارم,اما معنیشو نمیدونن

از آدمایی که میخوان مال اونا باشی,اما خودشون مال تو نیستن

از اونایی که زیر بارون برات میمیرن و وقتی آفتاب میشه همه چیز یادشون میره.........

❤❤❤

[ سه شنبه هفتم اردیبهشت 1389 ] [ 10:57 ] [ تـرســــا ] [ ]


من کی ام؟بیگانه ای از خود جدا

با خود و با دیگران نا آشنا

من کی ام؟بی ریشه ای بی برگ و بار

ای دریغ از سایه ی یک بوته خار

آن طلایی های در من گمشده

آن لطافت ها٬ظرافت ها چه شد؟

سینه آماج غم آمد ناتوان

آن تحمل ها و طاقت ها چه شد؟

 

من تو را ای عشق از کف داده ام

هم خودم را٬هم تو را گم کرده ام

آن من عاشق٬من دیوانه را

من نمیدانم کجا گم کرده ام

 

من نشانی های خود را میدهم

یک نفر باید مرا پیدا کند

یک نفر باید که با طوفان عشق

برکه ای خشکیده را دریا کند

❤❤❤

[ یکشنبه پنجم اردیبهشت 1389 ] [ 23:45 ] [ تـرســــا ] [ ]


عزیزم...

گر میان هر نگاهی صوت غمگینی شنیدی

                               یاد کن از قلب بی تابی که هر دم یاد توست

❤❤❤

باز دلم یاد شما میکند یاد همان لطف و صفا میکند

                               این دل بی کینه همیشه تو را بر سر سجاده دعا میکند

❤❤❤

میدونی قشنگی زندگی چیه؟

تو بی خبر باشی و یکی دیگه که خیلی دوست داره برات پیش خدا دعا کنه

❤❤❤

کاش میشد مثل پرستو٬با بهار بیام به شهرت...

                  کاش میشد مثل یه پیچک٬بپیچم رو تن گرمت...

                                             کاش میشد که جا بگیرم٬تا ابد گوشه قلبت...

❤❤❤

یه نفر...

یه جایی...

تمام رویاهاش تویی...

وقتی که به تو فکر میکنه...

احساس میکنه زندگی واقعا با ارزشه...

پس هر وقت دلت گرفت...

این حقیقت رو به خاطر داشته باش...

یه نفر...

یه جایی...

بیقرارته...

❤❤❤

[ سه شنبه سی و یکم فروردین 1389 ] [ 17:25 ] [ تـرســــا ] [ ]


به چه قیمتی گذشتیم از شبای خیس مهتاب

چی گذاشتیم از منو تو به جز آرزوی مهتاب

به چه قیمتی غرورو سر راهمون کشیدیم

چرا لحظه های با هم بودنامونو ندیدیم

                    خوب من

ما هردو باختیم توی این بازی بیخود

هر دوتامون کم گذاشتیم که ترانه هامونم مرد

چیزی از لحظه نمونده منو تو لحظه رو کشتیم

حكم اعدام دلامون با غرورمون نوشتيم

اگه دوستم نداري به روم نيار

يه چيزي از غرورم واسم بذار

دلمو اينقده نشكن آخه اين دل عاشقت بود

له نكن اين قلب خونو آخه روزي لايقت بود

دلمو انقدر نسوزون آخه چي مونده از اين دل

رفتي و با بر نگشتن زدي مهر نحص باطل

تو كه دوست نداشتي باشي چرا آتيشم كشيدي

اونكه تو نبودنات مرد دل من بود تو نديدي

از تو خونه وجودم به چه آسوني پريدي

ريختن بارون دردو نه ديدي نه شنيدي...

❤❤❤

[ دوشنبه سی ام فروردین 1389 ] [ 23:54 ] [ تـرســــا ] [ ]


ببار بارون ...

ببار بارون ببار بارون دلم از زندگی خونه

دیگه هر جای این دنیا برام مثل یه زندونه

ببار بارون که دلگیرم ببار بارون که غمگینم

خرابه حال من امشب دارم از غصه میمیرم

ببار ای نم نم بارون ببار امشب دلم خسته ست

ببار امشب دلم تنگه همه درها به روم بسته ست

ببار ای ابر بارونی ببار و گونمو تر کن

مثل بغض دل ابرا ببار این بغضو پرپر کن

نه دستی از سر یاری پناه خستگی ها شد

نه فریاد هم آوازی فروغ خلوت ما شد

نه دلگرمی به رویایی که من هم بغض بارونم

نه امیدی به فردایی که از فردا گریزونم

ببار ای نم نم بارون ببار امشب دلم خسته ست

ببار امشب دلم تنگه همه درها به روم بسته ست

ببار بارون ...

❤❤❤

[ دوشنبه سی ام فروردین 1389 ] [ 20:33 ] [ تـرســــا ] [ ]


ای خدای مهربون دلم گرفته…!

 

❤❤❤

[ شنبه بیست و هشتم فروردین 1389 ] [ 12:12 ] [ تـرســــا ] [ ]


دل آرامی که با من رام بود از من رمید آخر

نمیدانم که او بیهوده رنج از من چه دید آخر

 کشیدم مدتی جورش و آخر سر کشید از من

 سزای آن چه با من میکند خواهد کشید آخر .

❤❤❤

[ شنبه بیست و هشتم فروردین 1389 ] [ 11:55 ] [ تـرســــا ] [ ]


یادمون باشه...

 یادمون باشه كه هیچ كس رو امیدوار نكنیم بعد یكدفعه رهاش كنیم چون خرد میشه میشكنه و آهسته میمیره .

یادمون باشه كه قلبمون رو همیشه لطیف نگه داریم تا كسی كه به ما تكیه كرده سرش درد نگیره. یادمون باشه قولی رو كه به كسی میدیم عمل كنیم .

 یادمون باشه هیچ وقت كسی رو بیشتر از چند روز چشم به راه نذاریم چون امكان داره زیاد نتونه طاقت بیاره .

یادمون باشه اگه كسی دوستمون داشت بهش نگیم برو نمیخوام ببینمت چون زندگیش رو ازش میگیریم

❤❤❤

[ شنبه بیست و هشتم فروردین 1389 ] [ 11:1 ] [ تـرســــا ] [ ]


کاش...

کاش کودک بودم

                     تا بزرگترین شیطنت زندگی ام نقاشی روی دیوار بود،

ای کاش کودک بودم

                    تا از ته دل می خندیدم نه اینکه مجبور باشم همواره تبسمی تلخ بر لب داشته باشم ،

ای کاش کودک بودم

                   تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش می کردم .

❤❤❤

[ شنبه بیست و هشتم فروردین 1389 ] [ 10:52 ] [ تـرســــا ] [ ]


آخرین ستاره بودی تو شب دل واپسی هام

                               خواستنت پناه من بود تو غروب بی کسی هام

لحظه در لحظه کمینه بعد تو شب و گریه

                                          تو دیگه بر نمیگردی آخه قصه همینه...!

❤❤❤

[ دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389 ] [ 15:49 ] [ تـرســــا ] [ ]


یا مرگ

آن قدر از زندگی سیرم که مرگ خود را جشن می گیرم

                                        من ز مردن راضی ام اما نمی آید اجل

                                                              ای بخت ببین از اجل هم ناز باید کشید ...!

❤❤❤

[ جمعه بیستم فروردین 1389 ] [ 21:44 ] [ تـرســــا ] [ ]


من از زندان نمی ترسم که زندان جای مردان است

                                      من از دنیا می ترسم که نامردش فراوان است

❤❤❤

رفیق بی وفا را کمتر از دشمن نمی دانم

                                  سرم قربان آن دشمن که بویی از وفا دارد

❤❤❤

باید اینک بروم  ...

              باید از کوچه ی این خاطره ها کوچ کنم

             باید از شهر پر از یاس ٬ پر از رنج ٬ پر از درد و بلا کوچ کنم که در این شهر هم

                                                                                                                        دل شکنند ...!

❤❤❤

[ جمعه بیستم فروردین 1389 ] [ 21:39 ] [ تـرســــا ] [ ]


ازت يه خواهشي دارم

زير تابوتمو نگير

               وقتي كه رفتم زير خاك

                                           قبر منو بغل نگير

                     حالا ديگه راحت راحتي

هر كاري كه مي خواي بكن

                          منو به كي فروختي مفت

                                                برو واسه همون بمير

                        فقط تا ۷ روز سياه تنت كن

شباي جمعه يادي از ما كن

                    عشقي كه بردي باشه حلالت

                                          عمري كه بردي باشه حرومت

فقط بدون روز قيامت جلوي راه تورو ميگيرم

                         تقاص عمري كه از دست رفته رو ازت مي گيرم

❤❤❤

[ پنجشنبه نوزدهم فروردین 1389 ] [ 15:5 ] [ تـرســــا ] [ ]


شاید وقتی تو میرسی نباشم

که دستاتو توی دستام بگیرم

نمیدونی چه حالیم از این که

همون روزی تو میرسی که میرم

به قدری چشم به رات موندم که میشد

تموم جاده هارو تو نگام دید

همه دلشوره ی دریا رو میشد

تو مرداب زمین زیر چشام دید

❤❤❤

[ سه شنبه هفدهم فروردین 1389 ] [ 11:40 ] [ تـرســــا ] [ ]


هوا هر وقت که بارونیست

تو فکر من چراغونیست

پرم از خاطرات تو

همونایی که میدونی

مگه یادم میره

تا وقتی من زندم

تو بانی یه مشت شعری

هم الان هم در آیندم

دلم میخواد بیام پیشت

بذارم سر روی دوشت

بگم میمیرم از عشقت

برم گم شم تو آغوشت

من و تو زیر بارون بود

به جون هم قسم خوردیم

تو چشم هم نگاه کردیم

نگاه کردیم از عشق مردیم

❤❤❤

[ دوشنبه شانزدهم فروردین 1389 ] [ 22:31 ] [ تـرســــا ] [ ]


خدایااااااااااااااااااااااا

الهی

    اگرچه گنه کارم

             جز تو کسی ندارم

                             به دیگری مسپارم

❤❤❤

خدایا

از عشق امروزمان برای فرداهایی 

               که فراموش می کنیم عاشق بوده ایم

                                                      قدری کنار بگذار

                                                                  به قدر یک مشت

                                                                               به قدر یک لبخند

                                         تا فراموش نکنیم 

                                                     عاشق بوده ایم

                                                              تا عاشق بمانیم

                                                                            عاشق بمیریم

❤❤❤

هیچوقت از خدا نخواستم همه دنیا مال من باشه

                                  فقط خواستم اون که دنیای منه مال من باشه

❤❤❤

[ پنجشنبه دوازدهم فروردین 1389 ] [ 20:1 ] [ تـرســــا ] [ ]